Recharge voucher

389 7
info
Your daily limit for e-recharging prepaid credit of one payment card is: three transactions and a maximum of 2.000 denars.
Припејд бројот на кој што се додава MobiPay ваучер може да се користи само за MobiPay плаќање.
Повеќе информации за MobiPay услугата на mobipay.mk.
Општите услови за микроплаќање кои треба да се почитуваат се објавени тука.
Сопственикот на припејд картичката, одговара за точноста на личните податоци. Доколку е потребно да ги ажурира, треба да појде во најблиската Телеком продавница.
 

Одберитип на ваучер