Гледајте телевизија на Вашиот мобилен

Услугата е достапна само преку интернет мрежата на T-Mobile. За користење на услугата,активирајте мобилен интернет преку мрежата на T-Mobile (Internet APN) или исклучете го вашиот WiFi адаптер.

OK